Tuesday, June 2, 2009

OSHKOSH Boy

OSHKOSH BOY

M1 - OSHKOSH (size:12,18,24) blue/green- RM18
M2 - OSHKOSH (size:12,18) grey- RM18
M19 - OSHKOSH (size 24m) dark blue/light blue - RM18